Проекти

„Паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на парк „Митрополит Методи Кусев” – гр. Стара Загора
Пешеходни и велоалеи, зони за отдих, детска площадка, благоустрояване и озеленяване на Национален дворец на културата – гр. София
„Изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг) на обект: АМ „Хемус“, участък от км 78+500 до км 87+800“
„Електрификация на 83-та жп линия Симеоновград – Нова Загора“
„Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж: „Нов газопроводен участък от газопроводно отклонение „Правец” за възстановяване на работното му налягане и оптична кабелна линия към него”
„Реконструкция на защитно съоръжение при прехода на Транзитния газопровод за Гърция през р. Струма до гр. Бобошево при ПК 175+34“
„Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) съгласно работен проект за етап 2 – подобект 2: Нова скоростна пътека за рулиране между пътеки за рулиране „D” и „E” – гр. София
Покана 12.2 – Изграждане и въвеждане в експлоатация на строежи към газопроводната мрежа на „Булгартрансгаз” ЕАД: Обособена позиция № 2: „Магистрални и локални газопроводи – северна магистрала и съоръженията към тях: Актуализация и привеждане на проектната документация в съответствие с нормативните изисквания, получаване на Разрешение за строеж, изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) и въвеждане в експлоатация на оптични кабели в участъка от междинна точка от трасето (МТТ) кранов възел (КВ) „Батулци” – МТТ КВ „Николаево” до възлова точка (ВТ) ГРС „Плевен”, с идентификационен № 140-025
„Благоустрояване на ул. „Илинден” в с. Рилци, община Благоевград от о.т. 25 до о.т. 123, ІІ-ри етап”
Покана 12.1 – Изграждане и въвеждане в експлоатация на строежи към газопроводната мрежа на „Булгартрансгаз” ЕАД: Обособена позиция № 1: „Магистрални и локални газопроводи – северна магистрала и съоръженията към тях: Актуализация и привеждане на проектната документация в съответствие с нормативните изисквания, получаване на Разрешение за строеж, изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) и въвеждане в експлоатация на оптични кабели в участъка от район „Ботевград – кранов възел (КВ) „Батулци” – подземно газово хранилище (ПГХ) „Чирен”
Изграждане на гипсоотвал за депониране на гипс от сероочистващи инсталации на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД – секция 1
Инженеринг: проектиране и строителство на спортно-развлекателни комплекси и съоръжения
Реконструкция и модернизация на Национална тренировъчна база към Български футболен съюз – гр. София
„Рехабилитация на гаров комплекс Централна гара София”