Проекти

Изготвяне на технически проект и строителство на обект: АМ „Хемус“, участък от км 78+500 до км 87+800
Пешеходни и велоалеи, зони за отдих, детска площадка, благоустрояване и озеленяване на Национален дворец на културата – гр. София
Инженеринг: проектиране и строителство на спортно-развлекателни комплекси и съоръжения
Преустройство на коловозно и стрелково развитие на гара Синдел Разпределителна по проект „Удвояване и електрификация на железопътната линия Карнобат – Синдел“
Основен ремонт на път II 81 Костинброд – Берковица – Монтана от км 86+289 до км 94+000 по програма Интеррег V-A Румъния – България 2014-2020
Паркоустрояване и благоустрояване на УПИ VI-7153, кв. 326а и изграждане на ул. „Хр. Ботев” от о.т. 772 до о.т. 4640, гр. Стара Загора
Електрификация на 83-та жп линия Симеоновград – Нова Загора
Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на нов газопроводен участък от газопроводно отклонение „Правец” и оптична кабелна линия към него
Реконструкция на защитно съоръжение при прехода на транзитния газопровод за Гърция през р. Струма до гр. Бобошево, ПК 175+34
Рехабилитация на пл. „Тодор Кирков”, кв. „Вароша”, гр. Ловеч
Основен ремонт и внедряване на мерки за повишаване на енергийна ефективност на 3 СОУ „Марин Дринов” – гр. София
Основна реконструкция на централна пешеходна зона – гр. Видин – BG16RFOP001-1.010 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020″
Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци, местност „Градище“ в землището на гр. Дряново
Изпълнение на строително-монтажни работи на нова скоростна пътека за рулиране – летище София
Благоустрояване на ул. „Илинден” в с. Рилци, община Благоевград от о.т. 25 до о.т. 123
Изграждане на гипсоотвал за депониране на гипс от сероочистващи инсталации на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД – секция 1
Реконструкция и модернизация на Национална тренировъчна база към Български футболен съюз – гр. София