Проекти

„Паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на парк „Митрополит Методи Кусев” – гр. Стара Загора
Пешеходни и вело алеи, зони за отдих, детска площадка, благоустрояване и озеленяване на Национален дворец на културата
„Изпълнение на строително- монтажни работи (СМР) съгласно работен проект за етап 2 – подобект 2: Нова скоростна пътека за рулиране между пътеки за рулиране „D” и „E” – гр. София
Покана 12.2 – Изграждане и въвеждане в експлоатация на строежи към газопроводната мрежа на „Булгартрансгаз” ЕАД: Обособена позиция № 2: „Магистрални и локални газопроводи – северна магистрала и съоръженията към тях: Актуализация и привеждане на проектната документация в съответствие с нормативните изисквания, получаване на Разрешение за строеж, изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) и въвеждане в експлоатация на оптични кабели в участъка от междинна точка от трасето (МТТ) кранов възел (КВ) „Батулци” – МТТ КВ „Николаево” до възлова точка (ВТ) ГРС „Плевен”, с идентификационен № 140-025
„Благоустрояване на улица „Илинден” в с. Рилци, община Благоевград от о.т. 25 до о.т. 123 – ІІ-ри етап”
Покана 12.1 – Изграждане и въвеждане в експлоатация на строежи към газопроводната мрежа на „Булгартрансгаз” ЕАД: Обособена позиция № 1: „Магистрални и локални газопроводи – северна магистрала и съоръженията към тях: Актуализация и привеждане на проектната документация в съответствие с нормативните изисквания, получаване на Разрешение за строеж, изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) и въвеждане в експлоатация на оптични кабели в участъка от район „Ботевград – кранов възел (КВ) „Батулци” – подземно газово хранилище (ПГХ) „Чирен”
Изграждане на гипсоотвал за депониране на гипс от сероочистващи инсталации на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД – секция 1
Инженеринг: проектиране и стройителство на спортно-развлекателни комплекси
Национална тренировъчна база на Български спортен съюз
„Рехабилитация на гаров комплекс Централна гара София”