За нас

За нас
Сертификати

За нас

„ВДХ“ АД е новото име на „Водстрой 98“ АД. Компанията е национален лидер в строителството на благоустройствена, енергийна, транспортна и ВиК инфраструктура, жилищни и обществени сгради, спортно-развлекателни комплекси, мащабно хидротехническото строителство и реконструкция, ремонт и поддръжка на паметници на културата.
„ВДХ“ АД е производител на висококачествени строителни продукти, инертни материали, бетонови смеси и изделия. Работи в синхрон с директивите за качество по стандартите БДС EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 и разширява фокуса си към проекти, ориентирани към опазването на околната среда, пречистването на водите, управлението на отпадъците и опазване на почвите. Дружеството има дългогодишен опит в изпълнението на значими национални обекти, модернизира мощностите си и разширява портфолиото си от дейности, успоредно с инвестиции в повишаване на квалификацията на служителите и техническия персонал. Редовен член е на Камарата на строителите в България и е вписано в Централния професионален регистър на строителя за от строежи от първа, втора, трета, четвърта и пета група, по всички категории.
„Хидрострой“ АД придобива „ВДХ“ АД през 2016 г.

 

Акценти в дейността

През последните години компанията затвърди позициите си на национален лидер в строителния бранш с реализацията на специфични инфраструктурни и общественозначими проекти в областта на железопътното и водното строителство и благоустройството. Значимите обекти, по които дружеството работи обхващат регионите на градовете София, Бургас, Сливен, Стара Загора, Велико Търново, Пазарджик, Павликени, Горна Малина, Никопол, Червен бряг и др. Реализирането на специфични дейности по реставрирането на паметници на културата внасят допълнителна специализация в компетентностите на компанията.
Пазарният дял на дружеството при обектите в сектора на железопътното строителство в страната надвишава 35%, а в изграждането на обекти от националната газопреносна и газоразпределителна мрежа той е над 50%.

История

2018 г.
„ВДХ“ АД завършва изпълнението на проект за реконструкция на ВиК мрежа и строителство на ПСОВ – Банско и авариен ремонт на железен път, след дерайлиране, с материали тип 49 втора употреба (на възложителя) от км 14+038 до км 26+864 с дължина 12 826 м в междугарието Волуяк – Храбърско по 6-та жп линия на НКЖИ.
През същата година компанията започва работа по изграждане на кранов възел и Автоматична газорегулираща станция (АГРС) Игнатиево с възложител Булгартрансгаз, както и основна реконструкция на централна пешеходна зона по проект BG16RFOP001-1.010 – “Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 на община Видин“.

2017 г.
Компанията завършва проекта „Античен керамичен център – Павликени, популяризация и модернизация”, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, чрез Министерство на културата, както и дейностите по увеличаване на пропускателната способност чрез подобряване параметрите на железния път и увеличаване на проектните скорости на жп линията София-Карлово-Зимница с възложител НКЖИ. Стартира изпълнението на дейностите по проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на нов газопроводен участък от газопроводно отклонение ”Правец” за възстановяване на работното му налягане и оптична кабелна линия към него с възложител Булгартрансгаз.

2016 г.
„Хидрострой” АД придобва „Водстрой 98” АД . Компанията е отличена на годишните награди на Камарата на строителите в България със сребърен приз в раздел „Големи строители“ от група „Строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения“.
Дружеството участва в реализирането на мащабни проекти като Централна гара София и Национална тренировъчна база на Българския футболен съюз. Стартира работата по модернизация и реконструкция на тягова подстанция Величково, гарово секциониране в гарите Величково, Юнак и Синдел и основен секционен пост Синдел, с изграждане на система за телеуправление и телесигнализация SCADA и рехабилитация на железния път, изкуствените съоръжения, съоръженията и устройствата на системата за електроснабдяване от жп инфраструктурата в участъка гара Стряма – гара Клисура от км 107+200 до км 111+070 с обща дължина 3 870 м, с възложител НКЖИ.

2015 г.
Компанията изгражда регионална система за управление на отпадъците (РСУО) в гр. Никопол. Успоредно с това завършва два значими проекта в областта на ВиК инфраструктурата: „Проектиране, реконструкция и изграждане на водопроводна и канализационна мрежа в гр. Червен бряг“ и „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и разширение на канализационната мрежа на гр. Сливен“.

2014 г.
Дружеството изпълнява значителен обем строително-монтажни дейности по интегрирания воден проект за Стара Загора. През същата година е направено работно проектиране и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – гр. Раднево.
В областта на жп инфраструктурата компанията изпълнява проект „Възстановяване на проектна скорост в участъка София – Мездра“.

2012 г.
Компанията завършва проект за рехабилитация на водопроводни и канализационни мрежи в кв. „Меден рудник”, гр. Бургас. и изгражда нова детска градина в с. Долни Богров, район Кремиковци, гр. София.

2011 г.
Компетенциите в областта на паметниците на културата се доказват с реконструкцията на съществуваща сграда в част от групов архитектурен комплекс – паметник на културата – “Софийски арсенал” в Музея за съвременно изкуство в София.
Компанията работи и по проект „Нова визия за централна градска част и интегрирано градско развитие, чрез подобряване на физическата среда и ревитализация на гр. Пазарджик”.

1998 г.
„Водстрой 98“ АД е създадена, за да участва в приватизацията на държавното предприятие „Водно строителство“ – Сливен.

Сертификати

Камара на строителите в България

 

Офис София

 

гр. София
бул. „Цар Освободител“ 6

 

+359 2 980 9885
+359 2 988 1780

 

office@vdh.bg

Офис Сливен

 

гр. Сливен
ул. „Ген. Драгомиров“ 9А

 

+359 44 666 340
+359 44 666 341

 

office.sliven@vdh.bg