За нас

За нас
Сертификати

За нас

„ВДХ“ АД е новото име на „Водстрой 98“ АД. Компанията е с над 55 годишна история и е национален лидер в строителството на благоустройствената, енергийна, транспортна и ВиК инфраструктура, жилищни и обществени сгради, спортно-развлекателни комплекси, мащабно хидротехническото строителство и реконструкция, ремонт и поддръжка на паметници на културата.

Едновременно с това „ВДХ“ АД развива и производствена дейност. Компанията е производител на висококачествени строителни продукти, инертни материали, бетонови смеси и изделия. Дружеството работи в синхрон с директивите за качество по интегрираната му и сертифицирана система по стандарти БДС EN ISO 9001:2015, BS OHSAS 18001:2007 и EN ISO 14001:2015 и постепенно разширява фокуса си към проекти, ориентирани в областта на опазването на околната среда, пречистване на водите, управление на отпадъците и опазване на почвата. „ВДХ“ АД има дългогодишен опит в изпълнението на значими национални обекти, непрекъснато модернизира мощностите си и разширява портфолиото от дейности, успоредно с инвестиции в поддържане на квалификацията на своите служители. Редовен член е на Камарата на строителите в България и е вписано в Централния професионален регистър на строителя за от строежи от Първа, Втора, Трета, Четвърта и Пета група, по всички категории, съгласно ПРВВЦПРС.

„Хидрострой“ АД придоби „ВДХ“ АД през 2016.

 

Акценти в дейността

През последните години компанията затвърди позициите си на национален лидер в строителния бранш, реализирайки специфични инфраструктурни и обществено значими проекти в областта на водното строителство и благоустройството на територии. Значимите обекти, по които дружеството работи обхващат регионите на градовете София, Бургас, Сливен, Стара Загора, Велико Търново, Пазарджик, Павликени, Горна Малина, Никопол, Червен бряг и др. Реализирането на специфични дейности по отношение реставрирането на паметници на културата внасят допълнителна тясна специализация в компетентностите на компанията. Завиден е и пазарният дял на дружеството при обектите в сектора на железопътното строителство в страната (над 35%), както и в изграждането на обекти от националната газопресносна и разпределителна мрежи (над 50%).

История

2018 г.
„ВДХ“ АД завърши изпълнението на реконструкция на ВиК мрежата и строителството на ПСОВ Банско и Авариен ремонт на железен път след дерайлиране, с материали тип 49 втора употреба (на Възложителя) от км. 14+038 до км. 26+864 с дължина 12 826 м. в междугарието Волуяк – Храбърско по 6-та жп линия на НКЖИ. Започна работа по изграждане на кранов възел и АГРС „Игнатиево с Възложител Булгартрансгаз, както и Основна реконструкция на централна пешеходна зона”, BG16RFOP001-1.010 – “Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 на община Видин

 

2017 г.
Компанията завършва през 2017 е „Античен керамичен център – Павликени, популяризация и модернизация”. Проектът е финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, чрез Министерство на културата, както и дейностите по увеличаване на пропускателната способност чрез подобряване параметрите на железния път и увеличаване на проектните скорости на жп линията София-Карлово-Зимница с Възложител НКЖИ Стартира изпълнението на дейностите по проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж: „Нов газопроводен участък от газопроводно отклонение ”Правец” за възстановяване на работното му налягане и оптична кабелна линия към него с Възложител Булгартрансгаз;

2016 г.
„Хидрострой” АД придоби „Водстрой 98” АД . Компанията бе отличена със сребърен приз в раздел „Големи строители“ на годишните награди на Камара на строителите в България за високи сгради. Дружеството взе основно участие в мащабни обекти като Централна гара София и Национална тренировъчна база на Български Футболен Съюз. Стартираха работите по модернизация и реконструкция на тягова подстанция Величково, гарово секциониране в гари Величково, Юнак и Синдел, както и основен секционен пост Синдел с изграждане на система за телеуправление и телесигнализация SCADA и Рехабилитация на железния път, изкуствените съоръжения, съоръженията и устройствата на системата за електроснабдяване от жп инфраструктура в участъка гара Стряма – гара Клисура от км 107+200 до км 111+070 с обща дължина 3 870 м с възложител НКЖИ

2015 г.
Компанията изгради регионална система за управление на отпадъците (РСУО) в гр. Никопол. Успоредно с това в областта на ВиК инфраструктурата завърши два значими проекта: „Проектиране, реконстукция и изграждане на водопроводна и канализационна мрежа в гр. Червен бряг„ и „Реконструкция на вътрешна водопроводната мрежа и разширение на канализационната мрежа на гр. Сливен“.

2014 г.
Дружеството изпълни значителен обем строително-монтажни дейности по “Интегриран воден проект за Стара Загора”. Едновременно с това протече работно проектиране и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – гр. Раднево. Като през годината в областта на жп инфраструктурата компанията изпълни проект „Възстановяване на проектна скорост в участъка София-Мездра.

2013 г.
Дружеството изпълни значителен обем строително-монтажни дейности по “Интегриран воден проект за Стара Загора”. Едновременно с това протече работно проектиране и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – гр. Раднево. Като през годината в областта на жп инфраструктурата компанията изпълни проект „Възстановяване на проектна скорост в участъка София-Мездра.

2012 г.
Компанията завърши проект за рехабилитация на водопроводни и канализационни мрежи в кв. „Меден рудник”, гр. Бургас”, а акцент в периода е изграждането на нова детска градина в с. Долни Богров, район Кремиковци, гр. София.

2011 г.
Реализирайки компетентностите си в областта на паметниците на културата „ВДХ” АД реконструира съществуваща сграда в част от групов архитектурен комплекс – паметник на културата “Софийски Арсенал” в Музей на Съвременното изкуство – гр. София. Периодът е свързан и с друг акцен в дейността, а именно проект „Нова визия за централна градска част и интегрирано градско развитие, чрез подобряване на физическата среда и ревитализация на гр. Пазарджик”.

1998 г.
„Водстрой 98“ АД е създадена, за да участва в приватизацията на Предприятие „Водно строителство“ – Сливен.

Сертификати

Камара на строителите в България