Проекти

„Паркоустрояване и благоустрояване на УПИ VI-7153, кв. 326а, по плана на гр. Стара Загора и изграждане на ул. „Хр. Ботев” от о.т. 772 до о.т. 4640, по плана на гр. Стара Загора”
„Реконструкция на съществуваща сграда в музей в УПИ XLIV 603.1710, кв. 53, гр. Петрич“
„Рехабилитация на пл. „Тодор Кирков”, кв. „Вароша”, гр. Ловеч“
„Строителство (основен ремонт) реконструкция и внедряване на мерки за повишаване на енергийна ефективност на обект 3 СОУ „Марин Дринов” – гр. София
„Основна реконструкция на централна пешеходна зона“ BG16RFOP001-1.010 – „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Видин“
„Закриване и рекултивация на старо депо за твърди и битови отпадъци в местност „Градище“ в землището на гр. Дряново, област Габрово“