Проекти

Реконструкция на трамваен релсов път по бул. “Цар Борис III“, София – част от проект „Интегриран столичен градски транспорт – фаза II“ с финансовата подкрепа на ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020
Реконструкция и модернизация на Рибарско пристанище „Северна буна – Несебър“
Проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор на нови сгради за детски градини в кв. „Баларбаши“ и кв. 216, Благоевград
Частична реконструкция на канализационен колектор на обособената територия, обслужвана от „ВиК – Видин“ ЕООД
Проектиране на железен път, контактна мрежа, съоръжения, строителство и авторски надзор на жп участъка Волуяк – Петърч, част от жп линията София – Драгоман – сръбска граница
Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на детска градина в гр. Костинброд, УПИ I-2757, кв. 100
Модернизация на ТПС Враца, прилежащите ѝ секционни постове Моравица и Криводол, подмяна на гарови разединители и изграждане на система за телеуправление и телесигнализация /SCADA/
Проектиране, строителство и авторски надзор на Иновативен дигитален център на Министерството на образованието и науката за поддържаща и продължаваща квалификация
Ремонт и възстановяване на път „Беклемето” – хижа „Дерменка”
Проектиране, модернизация, гаранционно обслужване и сервизна поддръжка на тягова подстанция Белово и интегриране към SCADA
Реконструкция на съществуваща сграда в музей в УПИ XLIV 603.1710, кв. 53, гр. Петрич