Проекти

Изготвяне на технически проект и строителство на обект: АМ „Хемус“, участък от км 78+500 до км 87+800
Пешеходни и велоалеи, зони за отдих, детска площадка, благоустрояване и озеленяване на Национален дворец на културата – гр. София
Инженеринг: проектиране и строителство на спортно-развлекателни комплекси и съоръжения
Реконструкция на трамваен релсов път по бул. “Цар Борис III“, София – част от проект „Интегриран столичен градски транспорт – фаза II“ с финансовата подкрепа на ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020
Реконструкция и модернизация на Рибарско пристанище „Северна буна – Несебър“
Проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор на нови сгради за детски градини в кв. „Баларбаши“ и кв. 216, Благоевград
Частична реконструкция на канализационен колектор на обособената територия, обслужвана от „ВиК – Видин“ ЕООД
Проектиране на железен път, контактна мрежа, съоръжения, строителство и авторски надзор на жп участъка Волуяк – Петърч, част от жп линията София – Драгоман – сръбска граница
Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на детска градина в гр. Костинброд, УПИ I-2757, кв. 100
Модернизация на ТПС Враца, прилежащите ѝ секционни постове Моравица и Криводол, подмяна на гарови разединители и изграждане на система за телеуправление и телесигнализация /SCADA/
Проектиране, строителство и авторски надзор на Иновативен дигитален център на Министерството на образованието и науката за поддържаща и продължаваща квалификация
Преустройство на коловозно и стрелково развитие на гара Синдел Разпределителна по проект „Удвояване и електрификация на железопътната линия Карнобат – Синдел“
Ремонт и възстановяване на път „Беклемето” – хижа „Дерменка”
Проектиране, модернизация, гаранционно обслужване и сервизна поддръжка на тягова подстанция Белово и интегриране към SCADA
Основен ремонт на път II 81 Костинброд – Берковица – Монтана от км 86+289 до км 94+000 по програма Интеррег V-A Румъния – България 2014-2020
Паркоустрояване и благоустрояване на УПИ VI-7153, кв. 326а и изграждане на ул. „Хр. Ботев” от о.т. 772 до о.т. 4640, гр. Стара Загора
Електрификация на 83-та жп линия Симеоновград – Нова Загора
Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на нов газопроводен участък от газопроводно отклонение „Правец” и оптична кабелна линия към него
Реконструкция на защитно съоръжение при прехода на транзитния газопровод за Гърция през р. Струма до гр. Бобошево, ПК 175+34
Реконструкция на съществуваща сграда в музей в УПИ XLIV 603.1710, кв. 53, гр. Петрич
Рехабилитация на пл. „Тодор Кирков”, кв. „Вароша”, гр. Ловеч
Основен ремонт и внедряване на мерки за повишаване на енергийна ефективност на 3 СОУ „Марин Дринов” – гр. София
Основна реконструкция на централна пешеходна зона – гр. Видин – BG16RFOP001-1.010 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020″
Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци, местност „Градище“ в землището на гр. Дряново
Изпълнение на строително-монтажни работи на нова скоростна пътека за рулиране – летище София
Благоустрояване на ул. „Илинден” в с. Рилци, община Благоевград от о.т. 25 до о.т. 123
Изграждане на гипсоотвал за депониране на гипс от сероочистващи инсталации на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД – секция 1
Реконструкция и модернизация на Национална тренировъчна база към Български футболен съюз – гр. София

 

Офис София

 

гр. София
бул. „Цар Освободител“ 6

 

+359 2 980 9885
+359 2 988 1780

 

office@vdh.bg

Офис Сливен

 

гр. Сливен
ул. „Ген. Драгомиров“ 9А

 

+359 44 666 340
+359 44 666 341

 

office.sliven@vdh.bg