Рехабилитация на гаров комплекс Централна гара София

Първата сграда на железопътната гара в София е построена през 1888 г. и за времето си е най-голямото съоръжение от подобен вид на Балканския полуостров. В периода 1964 – 1971 г. е изработен проект за нова гара и от 1972 до 1974 г. е построено сегашното приемно здание.
Вследствие на 40-годишната експлоатация без саниране и основни ремонти, и огромния пътникопоток отделните строителни елементи на сградата са силно амортизирани.
С реализацията на мащабния проект за рехабилитация на гаров комплекс Централна гара София се извърши пълна реконструкция на съществуващото приемно здание и прилежащите му терени. Проектът подобри функционалното разпределение на помещенията, търговския и експлоатационен потенциал на сградата.
Прецизира се предназначението на съществуващите обслужващи помещения, много от неизползваните площи като някогашния ресторант и кино зала промениха предназначението си – за търговски площи и обществено обслужване, в съответствие със съвременните изисквания към тях.
Изграден е нов, модерен единен център за управление на движението на влаковете. Обособена е зона със заведения за хранене, магазини и детски кът. Реновирана е административната част и е обособен подземен паркинг за служителите на гарата.
Направена е пълна реконструкция на сградата и зоните около пероните. Извършена е подмяна на фасадните елементи – облицовки, обшивки, дограми, окачени фасади.
Реализирано е ново интериорно решение и обзавеждане в публичните общодостъпни зони на гарата, като са сменени настилките, облицовките, таваните, вътрешните и външни дограми. Положена е хидро- и топлоизолация. Направени са нови интериорни и екстериорни парапети.
По време на реконструкцията са преустроени нефункционалните пространства, като са изградени нови помещения. Обособени са приблизително 11 хил. кв. м площи за отдаване под наем.
Изградена е мултифункционална спортна зала и нов Единен център за управление движението на влаковете (ЕЦУДВ) в гарата.
При реконструкцията остарелите инсталации са заменени с нови, съответстващи на съвременните тенденции и покриващи европейските и местните норми и стандарти.
Водопроводната и канализационната мрежа са изцяло обновени. Изпълнени са спринклерна инсталация и противопожарен водопровод между гаровите коловози. Едновременно с това е направена изцяло нова инсталация, в т.ч. тръбова и въздуховодна мрежа, както и абонатни станции, термопомпени агрегати с въздушно охлаждане на кондензатора, циркулационни помпи, регулираща и спирателна арматура, вентилационни камери, топломери/студомери.
Реализирана е и система за сградна автоматизация BMS. Тя е базирана на свободно програмируеми контролери и е изградена като централизирана йерархична структура условно с три нива.
Архитектурно-строителните работи и инсталации допринасят за повишаване на комфорта и енергийната ефективност на гарата. За намаляване на разходите на енергия през зимния и летния период е използван допълнителен източник на топлинна енергия от възобновяеми енергийни източници. Изградена е фотоволтаична система върху покритията на 3-ти, 4-ти и 5-и перон. Слънчевата инсталация за производство на топла вода за битови нужди е разположена върху площ от около 250 кв. м.
По време на реконструкцията е направено саниране и усилване на част от носещата стоманобетонна конструкция и изграждане на нова в определени зони. Рехабилитиран е покривът на приемното здание с площ 13 800 кв. м. Подменени са 32 хил. кв. м настилки по пероните и тротоарите.

Проектът е номиниран сред проектите с принос към развитието на градската среда – транспортна инфраструктура в престижната класация сграда на годината за 2016 г.

ИНВЕСТИТОР:
Национална компания железопътна инфраструктура

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ДЗЗД „Обединение ГБС- Централна гара София“