Изграждане и въвеждане в експлоатация на строежи към газопроводната мрежа на „Булгартрансгаз” ЕАД

  • обособена позиция № 1: Магистрални и локални газопроводи – северна магистрала и съоръженията към тях: актуализация и привеждане на проектната документация в съответствие с нормативните изисквания, получаване на разрешение за строеж, изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) и въвеждане в експлоатация на оптични кабели в участъка от район „Ботевград – кранов възел (КВ) „Батулци” – подземно газово хранилище (ПГХ) „Чирен”.
  • обособена позиция № 2: Магистрални и локални газопроводи – северна магистрала и съоръженията към тях: актуализация и привеждане на проектната документация в съответствие с нормативните изисквания, получаване на разрешение за строеж, изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) и въвеждане в експлоатация на оптични кабели в участъка от междинна точка от трасето (МТТ) кранов възел (КВ) „Батулци” – МТТ КВ „Николаево” до възлова точка (ВТ) ГРС „Плевен”, с идентификационен № 140-025.