Изграждане и въвеждане в експлоатация на строежи към газопроводната мрежа на „Булгартрансгаз” ЕАД: Обособена позиция № 1: Магистрални и локални газопроводи – северна магистрала и съоръженията към тях: Актуализация и привеждане на проектната документация в съответствие с нормативните изисквания, получаване на разрешение за строеж, изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) и въвеждане в експлоатация на оптични кабели в участъка от район „Ботевград – кранов възел (КВ) „Батулци” – подземно газово хранилище (ПГХ) „Чирен”