ВДХ АД е единствената фирма, стигнала до отваряне на ценови оферти за проектиране, изграждане и авторски надзор на две от трите детски градини, които ще бъдат финансирани по програмата на Министерството на образованието и науката „Изграждане, пристрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища“ (2020-2022).

Целта на проекта е да реши проблеми в образователната инфраструктура, свързани с осигуряването на здравословни и качествени условия за обучение в институциите в системата на предучилищното и училищното образование.