Category: Uncategorized

Проект: „Модернизация на тягови подстанции Враца и Перник, част от основния мрежов коридор „Ориент/Източно-Средиземноморски“

Договор №11308/23.12.2020г.: „Модернизация на тягова подстанция Враца, прилежащите и секционни постове Моравица и Криводол, подмяна гарови разединители на спирка Моравица, гари Руска Бяла, Враца, Бели Извор и Криводол, с изграждане и включването им в системата за телеуправление и телесигнализация SCADA, както и гаранционно поддържане и сервизно обслужване за период от 10 години”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“
КОНСУЛТАНТ: ЕТЕ Инфраструктура ДЗЗД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: ВДХ АД
ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ: Механизъм за свързване на Европа, сектор ТРАНСПОРТ
Национално съфинансиране
ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА: 13 442 120 лв. без ДДС

Модернизацията на тягова подстанция Враца е част от проект за модернизация на железопътна линия Видин – София, разположена на коридор Ориент/Източно – Средиземноморски.
Успешното изпълнение на обекта ще доведе до увеличаване на капацитета на железопътна линия Видин – София, покриване на европейските изисквания за безопасност на движението, осигуряване на енергийна ефективност и опазване на околната среда, както и пълно съответствие с приложимите европейски стандарти и изисквания. По този начин се гарантира оперативна съвместимост на националната железопътна мрежа с европейската.
Целите на проекта включват:

 • Осигуряване на надеждно електрозахранване;
 • Оперативност при необходимост от превключване и секциониране на тяговата мрежа в участъка;
 • Намаляване времезакъсненията на влаковете, вследствие аварии по електрозахранването в участъците;
 • Постигане на оперативна съвместимост;
 • Намаляване разходите за заплащане на консумираната реактивна енергия, респективно повишаване качеството на захранващото напрежение;
 • Постигане на енергийна ефективност на сградата на ЗРУ;
 • Подмяна на маслонапълнените комутационни съоръжения с нови;
 • Осигуряване на пълен мониторинг върху положението на съоръженията и стойностите на електрическите параметри в участъка;
 • Отпадане на необходимостта от постоянен оперативен персонал, след изграждане на системата за телеуправление и телесигнализации (SCADA).
 • Повишаване на качеството на предлаганите услуги и намаляване на транспортните разходи
 • Повишаване на конкурентоспособността на железопътния транспорт в сравнение с другите видове транспорт

Тягова подстанция Враца е разположена в близост до гара Враца, гр. Враца, в границите на имот собственост на ДП НКЖИ с GPS координати 43.205952, 23.571861. Поземления имот е с индентификатор 12259.1021.102 по кадастрална карта на гр. Враца; Секционен пост Криводол е разположен в близост до гара Криводол. GPS координати N: 43.364828, 23.474693 и Секционен пост Моравица е разположен в близост до спирка Моравица. GPS координати N:43.1510, E: 23.6690.
Изпълнението на Договора е разделено на три етапа:
Етап I: ПРОЕКТИРАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО, включващо изготвяне и съгласуване последователно на Технически проект и Работен проект
Етап II: ДОСТАВКА НА СЪОРЪЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ (СМР), ВКЛЮЧИТЕЛНО ДЕМОНТАЖНИ, включващи изпълнение на строително монтажни работи по одобрения работен проект от Етап I от датата на подписване на протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво, до подписване констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (приложение № 15) без забележки съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (обн. ДВ, бр. 72 от 2003 г.) на Министъра на регионалното развитие и благоустройството.
Етап III: ГАРАНЦИОННО ПОДДЪРЖАНЕ И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ за период от 10 години от датата на издаване на разрешение за ползване от ДНСК.

Приключи реконструкцията на главния водопровод в бургаския квартал “Сарафово”

Приключи реконструкцията на главния водопровод за бургаския кв. “Сарафово”. Обектът  е част от първа фаза на “Интегриран воден проект за област Бургас“, финансиран от Оперативна програма “Околна среда 2014-2020”.

На официалната церемония по повод приключване на обекта присъстваха изпълнителният директор на ВиК-Бургас – Цветан Мирчев, зам. областния управител на Бургас Владимир Крумов и представители на дружеството изпълнител на дейностите – “ВДХ” АД.

С реконструкцията на 4,4 км от главния водопровод за населението и туристите на “Сарафово” вече е осигурено подобрено качеството на питейната вода, с което са постигнати основните цели, поставени в Рамковата директива за водите (РДВ) и Директива 98/83/ЕО относно качеството на водите, предназначени за консумация. Реконструкцията на най-компрометираната част от водопровода е пряко свързана с намаляване на загубите на питейна вода, подобряване на услугата по водоснабдяване и хигиенно-здравните условия.

Дейностите по водопровода започнаха през юли 2023 година. Обектът беше въведен в експлоатация през април тази година с разрешение за ползване. 

Договорът е на стойност 5 253 889,30 лева без ДДС.

Приключи реконструкцията на Етап 1 от обект „Реконструкция на гаров комплекс Нова Загора“

Проект „Реконструкция на гарови комплекси Стара Загора и Нова Загора – Фаза 1”
Обект „Реконструкция на гаров комплекс Нова Загора”
Приключи реконструкцията на Етап 1 от обект „Реконструкция на гаров комплекс Нова Загора“

Приключи реконструкцията на Етап 1 от обект „Реконструкция на гаров комплекс Нова Загора“. Обектът е част от проект „Реконструкция на гарови комплекси Стара Загора и Нова Загора – Фаза 1“, съфинансиран от Европейски фонд за регионално развитие и осъществен по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.

В обхвата на Етап 1 са изградени втори и трети перон с височина 55 см. над глава релса, реконструирани и модернизирани са железния път и контактната мрежа в гаровия комплекс. Изпълнени са перонно осветление със съвременни енергоспестяващи осветителни тела, тръбоканална мрежа и перонно отводняване. Изградени са навеси на двата перона с места за пътници и обособени места за лица с намалена подвижност.
Изпълнени са мероприятия за осигуряване на достъпна среда, в т.ч. изграждане на рампи с парапети за осъществяване на безпрепятствени маршрути, както и тактилни ивици по настилките, визуална информация за улеснение придвижването на лица с намалена подвижност и лица с увреждания. Осигурен е равнопоставен достъп и удобства за всички пътници на територията на гаровия комплекс. Предлаганите железопътни услуги са ефективно подобрени и съобразени с изискванията на европейските стандарти в областта на железопътния транспорт. Етап 1 е въведен в експлоатация с Разрешение за ползване, издадено от ДНСК.

Изпълнението на проекта е съобразено с исканията на местните жители за опазване на съществуващото приемно здание на гаровия комплекс, което със заповед на Министъра на културата от есента на 2022 г. е обявено за единична архитектурно-строителна недвижима културна ценност от „ново време“ с категория „местно значение“. Това наложи етапно изграждане на обекта и възлагане на дейностите по реконструкция на приемното здание с нови обществени поръчки.
В обхвата на Етап 2 предстои да се изпълни реконструкция на съществуващото приемно здание, прилежащото околно пространство и първи перон. Изготвен е технически проект в съответствие с въведените режими за опазване на недвижимата културна ценност и охранителната зона. Проектът е съгласуван от Министерство на културата и одобрен от Министерство на регионалното развитие и благоустройството. След успешно приключване на обществените поръчки за изпълнение на дейностите по Етап 2, се очаква строително-монтажните работи по приемното здание да започнат през трето тримесечие на настоящата година и да приключат до края на 2025 г.

Завършиха дейностите по обновяването на железопътния участък между бургаското пристанище и гара „Владимир Павлов“

Завършиха дейностите по обновявянето на железопътния участък между бургаското пристанище и гара „Владимир Павлов“ към проекта „От изток към Запад 2“. С реализацията на проекта се улеснява товарният транспорт между морското пристанище и вътрешните връзки като се дава възможност за осъществяване на свързаност с Европа и по-специално с коридора Ориент / Източно Средиземноморие.

Рехабилитацията на железопътната инфраструктура включва подмяна на долната и горната конструкция на железния път, смяна на прилежащите стрелки и изграждане на нова „S“ връзка между коловоз „Връзка изток-запад“ и първи коловоз на гара Бургас.

С реализирането на проекта товарните влакове за гара Бургас запад и Пристанище Бургас могат да преминават директно от гара “Владимир Павлов”, без да е необходимо допълнително маневрено движение, което значително  улеснява маневрената дейност в гара Бургас и допринася за развитието на устойчива европейска мрежа за товарен транспорт.

Стойността на договора за строителство е 4 978 974,00 лв. без ДДС, а негов Изпълнител – ВДХ АД.

Стартираха строителните дейности по обект „Реконструкция на стрелковото развитие на гара Зимница и рехабилитация на контанктната мрежа в гарите Зимница и Стралджа“

Ръководителят на проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив–Бургас, Фаза 2“ даде официален старт на строителните дейности по обект „Реконструкция на стрелковото развитие на гара Зимница и рехабилитация на контактната мрежа в гарите Зимница и Стралджа“. Обектът е част от проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“, като се финансира от Кохезионния фонд на ЕС по Приоритетна ос 1: „Развитие на железопътната инфраструктура по „основната“ и „разширената“ Трансевропейска транспортна мрежа“ на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020.

Възложител: ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“

Изпълнител: „ВДХ“ АД

Консултант: ДЗЗД „ЕЖИС-ЕТП-АЙСИДЖИ“

Общата стойност на обекта: 26 279 829,71 лв. без ДДС

Основните дейности в обхвата на строително-монтажните работи на обекта включват изпълнение на следните дейности:

 • Реконструкция на стрелковото развитие на гара Зимница;
 • Рехабилитация на контактната мрежа гара Зимница и в гара Стралджа;
 • Обновяване на сградите на гара Зимница;
 • Изграждане на нова маршрутно-компютърна централизация (МКЦ) в гара Зимница;
 • Изграждане на отопление на жп стрелките в гара Зимница;
 • Изграждане на ново гарово и перонно осветление в гара Зимница.

С реализацията на проекта се очаква повишаване качеството и ефективността на железопътния транспорт, също така сигурността, комфортът и безопасността на превоза на пътници и товари. Важна цел е постигането на пълна оперативна съвместимост с Трансевропейската железопътна мрежа чрез:

 • реконструкция на съществуващата железопътна инфраструктура, съгласно стандартите на ЕС и европейските транспортни политики и ТСОС;
 • повишаване капацитета на обслужвания железопътен трафик, включително увеличаване скоростта на движение на влаковете;
 • повишаване качеството на транспортната система и намаляване разходите за поддържане на железопътната инфраструктура.

Очаква се в края на месец април спортната зала “Арена Бургас” да получи акт 16

Въпрос на дни е спортната зала “Арена Бургас” да получи Акт 16, обяви служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, който направи нова инспекция на спортния обект заедно със заместник-министъра на спорта Петър Георгиев, кмета на Бургас Димитър Николов, заместник-кмета по строителство, инвестиции и регионално развитие инж. Чанка Коралска и представител на борда на директорите на „ВДХ“ АД – инж. Живко Недев. „ВДХ“ АД е част от е част от ДЗЗД „Дворона“ – изпълнител на обекта.

“Ще бъдат проверени всички документи, изготвени от надзора и строителя. Надявам се да няма проблеми и съвсем скоро и държавата, и Община Бургас да използват тази спортна зала”, обяви министър Шишков. Той коментира забавянето на пускането в експлоатация на обекта така: “По-добрият вариант е да се забавим за 1 месец и да го построим качествено, отколкото да бъде потискан строителят да довърши един строеж и да се окаже, че има некачествени работи”.

„Когато бях на посещение в залата в края на ноември, не бях голям оптимист, но е свършена много работа. Залата вече е готова, което е добра новина за българския спорт. Видя се, че когато институциите работят в синхрон, успешният край е възможен“, добави зам.-министър Георгиев.

Многофункционалната зала в Бургас ще бъде единствената в страната, която отговаря на всички изисквания, позволяващи домакинство на европейско и световно първенство по лека атлетика на закрито. Освен всички атлетически дисциплини, в нея ще може да се практикуват волейбол, баскетбол, хандбал, художествена гимнастика, бойни спортове и дp.

Димитър Димитров, административен директор на ВДХ АД: Задържахме кадрите си и вдигнахме заплатите

ХРИСТО НИКОЛОВ, 24 часа 
"Строителството - Кой Кой е"

– Инж. Димитров, компанията ви има широк спектър от обекти, които изпълнява – ВиК проекти, промишлени сгради, жилищни обекти, благоустрояване на населени места… В кои от тях срещахте най-големи затруднения през отминаващата година?

– Както за всички колеги в бранша, затрудненията бяха в абсолютно всички видове строителство. И заради последиците от пандемията, когато се нарушиха веригите на доставки, и после от повишаването на цените на материалите. Имаше и нужда от повишаване на възнагражденията. Ние сме се съсредоточили основно върху обекти на публични възложители, и то инфраструктурни. В тях цените са фиксирани, а голяма част от договорите, които изпълняваме, са оферирани от нас доста отдавна. Една обществена поръчка може да се проточи и година-две от обявяването ѝ, докато се избере окончателно изпълнител и започне работата. И не е въпросът само до обжалванията. Често, когато строителството стартира, се оказва, че не всички необходими терени са отчуждени. Освен това ние работим често на инженеринг и нерядко се натъкваме на разминавания между желанието на възложителя, описано в заданието, и реалната обстановка. А това също води до забавяне, защото често се налага да се променят устройствени планове, което е дълга процедура Или примерно да се променя предназначението на даден терен.

– Веднага след началото на войната в Украйна имаше шоково прекъсване на доставките на желязо. Но след 8-9 месеца положението не се ли е променило?

– Този проблем все още съществува. Да вземем за пример доставките на релси. Преди войната основно се доставяха от Украйна, сега се опитваме да внасяме от Турция, от други държави. Може би нещата горе-долу се урегулираха впоследствие, но, естествено, цената изобщо не е тази, която беше преди войната. При релсите има до два и половина пъти поскъпване за този период.

– Има ли други основни материали, при които поскъпването също е драстично?

– Желязото, което е основен материал във всички видове строителство, беше и продължава да бъде голям проблем, и то за целия бранш. Но при бетона също има ръст на цените от порядъка на 30-40 процента. И при битума, без който не може да се правят пътища, има значителен ръст в цената. Същото се отнася и за инертните материали.

– Защо инертните материали, те не се ли добиват в страната, и то близо до обектите?

– Те се добиват основно тук, но транспортът също поскъпна и това доведе до оскъпяване и на този продукт.

– Но вече е факт методиката за индексация на договорите заради материалите. Вашата фирма успя ли да се възползва от нея и какви практически трудности се срещат при изпълнението ѝ?

– Както казват хората: “По-добре късно, отколкото никога”. Помните, че това беше дълга борба и отне над година. Законодателят си свърши работата, но назрява проблемът с реалното изпълнение и индексирането на вече свършената работа. Много строители, включително и ние продължихме да работим и част от дейностите за момента се оказват недофинансирани. Работихме със собствени средства и с кредити от банки И ето ви практически проблем – в методиката се казва, че се индексират дейностите към съответното тримесечие. Но Националният статистически институт публикува индексите с известно закъснение. Ние например имаме обект, който е приключен през третото тримесечие, но за да се индексира стойността му, трябва да изчакаме четвъртото. А за този, който ще приключим през четвъртото, трябва да изчакаме до догодина. НСИ съобщава индексите всеки месец, но в методиката е казано, че се използват индексите за тримесечие и за дейностите, които са изпълнени през съответното тримесечие. Също така не сме сигурни дали ще се индексират вече приключените обекти, на които е издаден акт 15.

– Кои възложители са по-трудни в това отношение – държавата или общините?

– Всичко е относително, защото нещата опират и до средства. Цялото индексиране се извършва по принцип при възможност от страна на възложителя. Затова засега ние само водим кореспонденция, пращаме писма и очакваме положителен отговор.

– Кои от обектите, които вашата фирма изпълнява през последния строителен сезон, бихте изтъкнали като най-значими?

– Те са много, но бих откроил модернизацията и разширяването на рибарското пристанище в Несебър. Изградихме плаващи кейове със съответните лодкостоянки, ново осветление и реконструкцията на съоръженията. Завършихме преустройството и коловозното развитие на гара Синдел – един важен за България жп възел, оттам се разпределят влаковете за Варна и Бургас. Там изцяло подновихме контактната мрежа и линията, има нови коловози с ново стрелково развитие, изградихме шумоизолиращи съоръжения. Приключихме ремонта на пътя Костинброд – Берковица по програмата “Интеррег” между България и Румъния. Имаме и реконструкция на парк, става дума за градината около гара Стара Загора. В България сравнително рядко се ремонтират паркове и за благоустрояването на този малък парк общината в Стара Загора получи награда на конкурса “Сграда на годината” в частта за паркостроителство. Всеки момент ще приключим една част от проекта за реконструкция на трамвайното трасе на петицата, в частта между Руски паметник и ухото на “Бъкстон”, така че трамваят между Съдебната палата и “Бъкстон” ще тръгне скоро. И ще видите, че всичко е вече по-различно – сменен е целият релсов път, контактната мрежа, платформите за качване и слизане са изравнени с подовете на трамваите.

– Това, че строителството минава през труден период, доведе ли до нуждата от съкращения във вашата фирма и как изобщо решавате генералния проблем с намирането на квалифицирани и мотивирани кадри?

– Честно казано, това е обща болка на целия бранш. Особено в големите градове, където има много възможности за работа. Въпреки това през тази година направихме всичко възможно и мисля, че донякъде успяхме да задържим кадрите си, а набираме и нови. Обезпечихме редовното изплащане на заплатите и дори ги индексирахме. В навечерието на професионалния ни празник Димитровден бих искал да пожелая на колегите от бранша здраве, кураж и благоденствие! Вярвам че ще успеем да се преборим с предизвикателствата и ще имаме една по-добра година!

Трамвай №5 тръгва по новите релси до 2023 г.

Реконструкцията на трамвайното трасе по бул. “Цар Борис III” започна през април 2021 г. Целият участък от обръщателно ухо “Съдебна палата” до трамвайно ухо “Княжево” се изпълнява поетапно.

Първият етап на строителството обхваща трасето по бул. “Македония” и участъка от пл. “Руски паметник” до трамвайно ухо “Бъкстон”, а вторият етап – от трамвайното ухо “Бъкстон” до трамвайно ухо “Княжево”.

В момента се работи по първия етап от проекта, като дължината на отсечката е 4,5 км. Този участък обслужва трамвайна линия номер 5, която е най-натоварената в София и не е ремонтирана основно от 1988 г. В обхвата на реконструкцията е включена подмяна на релсовия път, контактно-кабелната мрежа, улично осветление, ремонт на пероните на спирките, пътното платно и тротоарите. Ремонтът трябва да приключи през 2023 г.

В момента се извършват 72-часови тестови проби преди въвеждането в експлоатация на трамвайното съоръжение, съобщиха от фирмата изпълнител ВДХ АД. Пробите са свързани с правилната експлоатация на изградените елементи, като изискването е в период от 72 часа да няма никакви проблеми по трасето.

По бул. “Македония” трасето на трамвайната линия се запазва в центъра на обособеното трасе. Релсовият път на бул. “Македония” е изпълнен с тревно покритие, по протежението му е изграден линеен парк с алеи и пейки.

От фирмата изпълнител са категорични, че всичко е изпълнено по проект, съгласуван със съответните институции, които ще експлоатират съоръжението.

Трасето е изпълнено в съответствие с изискванията за устойчивост и опазване на околната среда. Чрез иновациите, използвани при изграждането на релсовия път, са постигнати минимални нива на шум. Идеята е трамваят да бъде тих и наистина го постигаме като резултат след първите направени тестове, коментира инж. Калин Борисов от „ВДХ“ АД, ръководител на проекта. Допълнително, за да се шумоизолира трасето от прилежащите сгради в проекта е предвидено засаждане на зелен плет успоредно по цялата му дължина.

Поставени са фотоволтаични панели, които захранват отделните елементи, съпътстващи железния път – като стрелки, лубрикатори и датчици, отчитащи преминаването на трамвая и връзката с контактната мрежа. Изградени са изцяло нови перони с модерни спирконавеси, които освен че улесняват достъпа на хора с увреждания са и доста по-приветливи и удобни за ползване от всички граждани.

Над 200 души са ангажирани постоянно с реконструкцията на трамвайното трасе. Освен важен за инфраструктурата на София проект създава работни места и има сериозна социална функция на фона на нарастващата безработица в страната.

Съдбата на оставащата част от трасето, обаче е зависима от актуализацията на цените. Цялата реконструкция се изпълнява в рамките на проект „Интегриран столичен градски транспорт – фаза II“, финансиран по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Той е разработен през 2015 г.

Всички сме наясно, че при ситуация като днешната, на фона на войната в Украйна, КОВИД кризата и високата инфлация, не е реално проектът да бъде изпълнен с финансови параметри отпреди 7 години. Драстичното увеличаване на цените на строителните материали и суровините е сериозно предизвикателство, което поставя на изпитание както общините като възложители на проекти, така и изпълнителите – строителните компании.

Като част от четирите компонента на целия проект, реконструкцията на трамвайното трасе по бул. “Цар Борис III“ е единствената, която все още не е изпълнена заради проблемното финансиране. Рисковете са Столична община да загуби част от финансирането по проекта, който е на обща стойност над 115 млн. лв.

Липсата на действаща методика за индексация на цените на сключените договори е основната причина за забавянето на проекта, което е в основата на недоволството на столичани.

Даваме си сметка, че при изпълнението на толкова голям проект, винаги има недоволни, но резултатът от вече изградените участъци говори само по себе си. В партньорство със Столична община се опитваме да създадем възможно най-добрата организация, за да приключим ремонта в срок. Факт е, че не всичко се случва, както би ни се искало, но вярвам че направеното наистина ще допринесе за подобряване на столичния градски транспорт в контекста на цялостната визия и приоритетите за развитие на града – категоричен е инж. Калин Борисов.

Текстът е публикуван в приложението РЕСТАРТ СОФИЯ на в. „24 часа“.

Договор за рехабилитация на железопътен коловоз от пристанище Бургас до гара Владимир Павлов

На 08.04.2022 г. е подписан договор №11645 между ДП НКЖИ и „ВДХ“ АД на стойност 4 978 974,00 лв. без ДДС и е със срок за изпълнение от 223 календарни дни. Обектът е част от проект „От изток към Запад – 2. Достъп до коридор ОИС от централното пристанище на Бургас: Рехабилитация на железопътните връзки към Трансевропейската транспортна мрежа”.

Обхватът на проекта включва:

 • Рехабилитация на железопътен товарен коловоз, включваща железен път и всички прилежащи стрелки, намиращи се по протежение на товарния коловоз, свързващ стрелка № 103 в края на коловоз № 34 извън собствеността на терминал „Бургас Изток 2“ и стрелка № 20, намираща се в северната част на коловоз № 5 на жп гара Владимир Павлов и контактна мрежа;
 • Изграждане на S-връзка, свързваща коловоз „Връзка Изток-Запад” и „Първи изтеглителен коловоз” на жп гара Бургас.

Изпълнението на проекта ще допринесе за свързването на „БМФ Пристанище Бургас Изток II“ с основната национална и Трансевропейска мрежа, по-специално коридор „Ориент/Източно Средиземноморие“, като по този начин ще се улесни товарният транспорт между морското пристанище и вътрешните връзки.

Изпълнението на договора е разделено на три етапа, като първият е проектиране, вторият е строителство и последният касае получаване на разрешение за ползване на обекта и подготовка на доказателства за получаване на сертификат за оперативна съвместимост.

При изпълнението на строителните дейности железопътната линия ще бъде в експлоатация. В тази връзка, Изпълнителят предвижда редица технически решения и мерки, които да не възпрепятстват нормалната работа в гарата.

Финансирането на договора се осъществява от Кохезионния фонд на ЕС по оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 и българския държавен бюджет.

Ремонтирани са още 7,2 км от път II-81 Берковица – Монтана

Снимки: АПИ

С издаване на разрешение за ползване завърши основният ремонт на 7,2 км от път II-81 Берковица – Монтана, в участъка между село Благово и областния център Монтана (от км 94+000 до км 101+199.48). Проектът се финансира от Европейския съюз по програмата Интеррег V-A Румъния – България 2014-2020, чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет и е част от проект „Монтана – Долж: По-добър достъп – по-близки общности“. Второкласният път е основна комуникация на Северозападна и Югозападна България през билото на Стара планина. Той е най-пряката връзка за жителите от областите Монтана и Видин със София, както и с Дунав мост II и пристанище Лом.

Ремонтът стартира през септември 2020 г. Обновеният участък започва около 2 км след с. Благово, продължава в посока Монтана, преминава по ул. „Диана“ в индустриалната зона на град Монтана и завършва преди пътния възел с обходния път на гр. Монтана и бул.“3-ти март“. Трасето свързва населените места в община Берковица с областния град Монтана. По него преминава натовареният трафик от София, през прохода „Петрохан“ за Монтана и Лом.

В началото на 2022 г. с издаване на разрешението за ползване приключи рехабилитацията на още един участък от път II-81 между селата Боровци и Благово, с дължина 7,71 км. С изпълнението на двата проекта е подобрено състоянието на близо 15 км от второкласния път между областния град Монтана и общинския център Берковица, повишена е пътната безопасност и е осигурена оптимална скорост на движение.

Отсечката е с нова асфалтобетонова настилка, обновена отводнителна система, изградени са нови окопи и дренажи. Укрепено е свлачището в участъка при язовир „Чернила“. Ремонтирани са мостът при 98-ми км над река Огоста, който е с четири отвора и дължина 85 м, и пътния надлез над ж.п. линията Бойчиновци – Монтана – Берковица. Съоръженията са с подменена хидроизолация, асфалтобетонова настилка, тротоари и предпазни огради. Участъкът е с нови ограничителни системи, пътни знаци и хоризонтална маркировка. За повишаване безопасността на движението на банкетите са монтирани соларни знаци за измерване на скоростта на движение на превозните средства.

Основният ремонт е изпълнен от консорциум „ХИДРО – ВОД СТРОЙ“ ДЗЗД, в който участват: „ХИДРОСТРОЙ“ АД и „ВДХ“ АД. Стойността на договора е 6 654 083 лв. с ДДС. Строителният надзор е осъществен от „Пътинвест-инженеринг“ АД, а авторският „Рутекс“ ООД.

Общата стойност на проекта е 7 310 357.79 лв. От тях 6 213 804.12 лв. са от Европейския фонд за регионално развитие, а 950 273.42 лв. е националното съфинансиране. 146 280.25 лв. е приносът на АПИ. Целта на проекта е развитие на пътната инфраструктура в трансграничния район чрез подобряване на достъпа до трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) в региона.

 

Office Sofia

 

Sofia
6 Tsar Osvoboditel Blvd.

 

+359 2 980 9885
+359 2 988 1780
office@vdh.bg

Office Sliven

 

Sliven
9A Gen. Dragomirov str.

 

+359 44 666 340
+359 44 666 341
office.sliven@vdh.bg