На 21 юли 2021 г. беше подписан договор за обществена поръчка с предмет „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и строителство по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК – Видин” ЕООД, гр. Видин, съгласно договорните условия на ФИДИК – Жълта книга“, по обособена позиция 1 „Частична реконструкция на канализационен колектор N II, от РШ138 до КПС1“. Тази част от проекта предвижда реконструкция на 1 450 m от Главен колектор II с диаметър 1520/2400 mm и 1120/2150 mm. Той ще бъде подменен с канал от GRP тръби ф1800mm и участък под жп линията с диаметър 2xᴓ1000 mm PP тръби в обсадни стоманени тръби 2xᴓ1200 mm. Избраният изпълнител е „ВДХ“ АД.

Реализирането на проекта ще доведе до подобряване качеството на живот на населението чрез осигуряване на здравословна и благоприятна среда, както и устойчиво развитие, опазване и подобряване състоянието на водните ресурси в обособената територия на „ВиК – Видин” ЕООД.