Ръководителят на проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив–Бургас, Фаза 2“ даде официален старт на строителните дейности по обект „Реконструкция на стрелковото развитие на гара Зимница и рехабилитация на контактната мрежа в гарите Зимница и Стралджа“. Обектът е част от проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“, като се финансира от Кохезионния фонд на ЕС по Приоритетна ос 1: „Развитие на железопътната инфраструктура по „основната“ и „разширената“ Трансевропейска транспортна мрежа“ на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020.

Възложител: ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“

Изпълнител: „ВДХ“ АД

Консултант: ДЗЗД „ЕЖИС-ЕТП-АЙСИДЖИ“

Общата стойност на обекта: 26 279 829,71 лв. без ДДС

Основните дейности в обхвата на строително-монтажните работи на обекта включват изпълнение на следните дейности:

  • Реконструкция на стрелковото развитие на гара Зимница;
  • Рехабилитация на контактната мрежа гара Зимница и в гара Стралджа;
  • Обновяване на сградите на гара Зимница;
  • Изграждане на нова маршрутно-компютърна централизация (МКЦ) в гара Зимница;
  • Изграждане на отопление на жп стрелките в гара Зимница;
  • Изграждане на ново гарово и перонно осветление в гара Зимница.

С реализацията на проекта се очаква повишаване качеството и ефективността на железопътния транспорт, също така сигурността, комфортът и безопасността на превоза на пътници и товари. Важна цел е постигането на пълна оперативна съвместимост с Трансевропейската железопътна мрежа чрез:

  • реконструкция на съществуващата железопътна инфраструктура, съгласно стандартите на ЕС и европейските транспортни политики и ТСОС;
  • повишаване капацитета на обслужвания железопътен трафик, включително увеличаване скоростта на движение на влаковете;
  • повишаване качеството на транспортната система и намаляване разходите за поддържане на железопътната инфраструктура.